euportal twitter euportal facebook

Aktualni razpisi

21.10.2019 – Seznam aktualnih razpisov v Sloveniji:

DIGITALNA TRANSFORMACIIJA PODJETJA – P4D
 
UPRAVIČENCI : Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (poslovna enota/podružnica vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge)
 Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge

POGOJI KANDIDIRANJA :

 Vlagatelji morajo biti locirani na območju vzhodne kohezijske regije in na tem območju izvajati aktivnost operacije ·
 Podjetje ne sme biti v težavah ·
 Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči ·
 Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

UPRAVIČENI STROŠKI :  Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja itd.)
 Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene
 Posredni stroški

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV   od datuma oddaje vloge do 20. 9. 2020, z vloge oddane v letu 2019,

 od datuma oddaje vloge do 20. 9. 2021, za vloge oddane v letu 2020,
 od datuma oddaje vloge do 20. 9. 2022, za vloge oddane v letu 2021 in
 od datuma oddaje vloge do 20. 9. 2023, za vloge oddane v letu 2022.

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN VODENJA SUBVENCIJE.
VIŠINA FINANCIRANJA : od. 30.000 EUR do 100.000 EUR subvencije/podjetje do največ 60 % financiranja upravičenih stroškov operacije.
DOBA FINANCIRANJA  · do 1 leta (izplačilo v enkratnem znesku)

Sofinanciranje (subvencija) za zagotovitev:  1. Digitalne transformacije ključnih proizvodnih procesov, -Izboljšave izkušnje kupca , -Učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,  -Razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, -Vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov , -Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture,  -Industrija 4.0,

2. Tehnične opremljenosti  -Programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo
SODELOVANJE Z ZUNANJIM STROKOVNJAKOM
Upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije  Zunanje strokovnjake izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani  Digitalnega inovacijskega stičišča: http://251.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=251&urlid=0&mailid=92&subid=9283&noutm=0>
Cilj sodelovanje je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil podjetju pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj ter nadgradnje kompetenc.

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 4. 10. 2019 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo peti javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih je 15 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Upravičenci pri tem podukrepu so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:

- mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,

- samostojni podjetnik posameznik,

- družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer:

- prvi obrok v višini 70 % dodeljenih sredstev in

- drugi obrok v višini do 30 % dodeljenih sredstev.

Javni razpis je pripravljen na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19).

Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od 28. oktobra do vključno 6. decembra 2019.

SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV 

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

 • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
 • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;
 • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oziroma podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.

Regija izvajanja

Operacije se bodo izvajale v programskem območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija, če bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija, če bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili podružnico najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju, kar bodo dokazovali z vpisom v Sodni register.

Za vsakega od vlagateljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno v kateri občini se bo aktivnost izvajala in, da se bo aktivnost v celoti izvajala na območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 8.369.659,68 EUR.

Rok: Roki za predložitev vlog so 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH OBMOČJIH – Slovenski regionalni razvojni sklad

BP3

Namen:

Spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s pozitivnimi učinki na konkurenčnost in zaposlitvene možnosti.

Za mikro, mala, srednja in velika podjetja, registrirana pred 1.1.2018.

Upravičena območja:

- Obmejna programska območja,
- problemsko območje občin Pokolpja,
- problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Obdobje nastanka stroškov: Od oddaje vloge na razpis

RAZPIS SKLAD SKLADOV

Upravičeni stroški:

Sofinaciranje sklada: največ 75% investicije, najmanj 25% lastnega deleža

Kategorija stroškov:

·         za osnovna sredstva (nakup poslovnih prostorov, gradnja poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe)

·         za osnovna sredstva ( nova in rabljena oprema, novi in rabljeni stroji)

·         za neopredmetena sredstva ( patenti, licence, blagovnih znamk)

Posojilo:

Od 25.001 EUR do 1.000.000 EUR

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno ( polletni obračun)

Ročnost: največ 108 mesecev oz. do 30.6.2028

Moratorij: 0 – 24 mesecev

Zavarovanje:

·         5 bianco menic, 5 meničnih izjav in

·         Izpolnjena  notarsko ali upravno overjena izvršnica in

·         Ena ali več:

·         Hipoteka – predmet projekta ali

·         Zastava premičnin – predmet projekta ali

·         Hipoteka – ni predmet projekta (na 1. mesto)

·         Depozit ali

·         Bančna garancija ali

·         Hipoteka  – ni predmet projekta (vpis na 2.mesto) ali

·         Zavarovanje posojila pri zavarovalnici.

Posojilo je kot državna pomoč in se obravnava po »de minimis«.

RAZPIS SKLAD SKLADOV

Predmet razpisa: Financiranje raziskav, razvoja in inovacij za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Kredit v višini od 10.000 EUR do 10.000.000. EUR,

Financiranje do 100% upravičenih stroškov z vključenim DDV-jem.

Doba kreditiranja: od 3 do 9 let, moratorij 1/3 dobe kredita.

Namen financiranja:
- povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve,
- bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti,
- bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev,
- razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,..

Upravičeni stroški:
- niso starejši od dveh let,
- nastali največ 4 leta po odobritvi.

Upravičenci:
- samostojni podjetnik,
- malo in srednje veliko podjetje,
- zagonsko podjetje oziroma start-up,
- veliko podjetje.

Drugi pogoji za prijavo:
- družba od oddaji vloge posluje z isto davčno številko 6 mesecev,
- družba ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
- družba ni podjetje v težavah,
- družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
- družba nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

RAZPISI SID BANKE

Kapitalsko utrjevanje MSP 6 in MSP 7

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

MSP 6

 • krepitev kapitala in poslovanja
 • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
 • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

MSP 7

 • kritje stroškov materiala
 • kritje stroškov storitev
 • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • kritje celotnih stroškov dela

Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 12 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj:

MSP 6

 • zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
 • hipoteka na nepremičnine

MSP 7

 • hipoteka na nepremičnine

Financiranje MSP 8

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • ima najmanj 2 zaposlena
 • posluje 2 leti
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
 • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • Celotne stroške dela

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 10 let
 • najnižja: 3 let

Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • opredmetena osnovna sredstva
 • neopredmetena sredstva

Znesek kredita:

 • najvišji: 10.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 20 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

EKO SKLAD

Namen: sanacija objekta in energetska prenova objektov (streha, izolacija, okna, vrata, podi, ogrevanje)

Subvencija: za podjetja do 20% nepovratnih in do 80% ugodnega financiranja

Doba: do 15 let

Vir: Tibito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>