euportal twitter euportal facebook

Razpisi maj 2019

18.6.2019 – JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH OBMOČJIH – Slovenski regionalni razvojni sklad

BP3

Namen:

Spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s pozitivnimi učinki na konkurenčnost in zaposlitvene možnosti.

Za mikro, mala, srednja in velika podjetja, registrirana pred 1.1.2018.

Upravičena območja:

- Obmejna programska območja,
- problemsko območje občin Pokolpja,
- problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje
Obdobje nastanka stroškov: Od oddaje vloge na razpis

Upravičeni stroški:

Sofinaciranje sklada: največ 75% investicije, najmanj 25% lastnega deleža

Kategorija stroškov:

·         za osnovna sredstva (nakup poslovnih prostorov, gradnja poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe)

·         za osnovna sredstva ( nova in rabljena oprema, novi in rabljeni stroji)

·         za neopredmetena sredstva ( patenti, licence, blagovnih znamk)

 

 

Posojilo:

Od 25.001 EUR do 1.000.000 EUR

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno ( polletni obračun)

Ročnost: največ 108 mesecev oz. do 30.6.2028

Moratorij: 0 – 24 mesecev

 

Zavarovanje:

·         5 bianco menic, 5 meničnih izjav in

·         Izpolnjena  notarsko ali upravno overjena izvršnica in

·         Ena ali več:

·         Hipoteka – predmet projekta ali

·         Zastava premičnin – predmet projekta ali

·         Hipoteka – ni predmet projekta (na 1. mesto)

·         Depozit ali

·         Bančna garancija ali

·         Hipoteka  – ni predmet projekta (vpis na 2.mesto) ali

·         Zavarovanje posojila pri zavarovalnici.

 

Posojilo je kot državna pomoč in se obravnava po »de minimis«.

 

RAZPISI

 

JAVNI RAZPIS P1 plus 2019 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Namen: lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov in s tem zagotavljanje rast MSP za osnovna in obratna sredstva.

Cilj: povečanje DV/zaposlenega, ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest, krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju in njihovo konkurenčnejše delovanje na trgu.

Ciljna skupina: mikro, mala in srednja podjetja

Upravičeni stroški: za razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti  materialno/nematerialnih investicij oz.  max. 200.000,00 EUR za mikrogarancije: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, storitve, plače (prevoz in prehrana)

Rok za oddajo vlog:   1.9., 15.9., 1.10., 15.10. 2019 Intenzivnost financiranja: de minimis pomoč; 100% financiranja upravičenih stroškov Maksimalna vrednost financiranja: največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost financiranja:  1,5 do 10 let z moratorijem  do 24 mesecev in 1,5 do 5 let z moratorijem  do 6 mesecev

Javni razpis – P7R 2019 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 • Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

  Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.
 • Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 8.760.000 EUR.

  Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:

 • Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR
 • Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.
 • Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 – PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2019

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 30. julija 2019, do 24. ure.

11. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 – PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2019, NAMENJENE PRILAGODITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV NA PODNEBNE SPREMEMBE

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
·        nakup in postavitev mrež proti toči,
·        nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
·        ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
·        ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 31. julija 2019, do 24. ure.

RAZPIS SKLAD SKLADOV

Predmet razpisa: Financiranje raziskav, razvoja in inovacij za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Kredit v višini od 10.000 EUR do 10.000.000. EUR,

Financiranje do 100% upravičenih stroškov z vključenim DDV-jem.

Doba kreditiranja: od 3 do 9 let, moratorij 1/3 dobe kredita.

Namen financiranja:
- povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve,
- bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti,
- bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev,
- razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,..

Upravičeni stroški:
- niso starejši od dveh let,
- nastali največ 4 leta po odobritvi.

Upravičenci:
- samostojni podjetnik,
- malo in srednje veliko podjetje,
- zagonsko podjetje oziroma start-up,
- veliko podjetje.

Drugi pogoji za prijavo:
- družba od oddaji vloge posluje z isto davčno številko 6 mesecev,
- družba ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
- družba ni podjetje v težavah,
- družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
- družba nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

 RAZPISI SID BANKE

Kapitalsko utrjevanje MSP 6 in MSP 7

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

MSP 6

 • krepitev kapitala in poslovanja
 • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
 • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

MSP 7

 • kritje stroškov materiala
 • kritje stroškov storitev
 • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • kritje celotnih stroškov dela

Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 12 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj:

MSP 6

 • zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
 • hipoteka na nepremičnine

MSP 7

 • hipoteka na nepremičnine

Financiranje MSP 8

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • ima najmanj 2 zaposlena
 • posluje 2 leti
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
 • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • Celotne stroške dela

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 10 let
 • najnižja: 3 let

Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • opredmetena osnovna sredstva
 • neopredmetena sredstva

Znesek kredita:

 • najvišji: 10.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 20 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za naložbe v:

 • namestitvene zmogljivosti
 • športno infrastrukturo
 • zabaviščno infrastrukturo
 • kulturno infrastrukturo
 • žičnice, marine
 • turistična letovišča

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:

 • najvišji: 20.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 30 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).

Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.
Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
 • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
 • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
 • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
 • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
 • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 12 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

RAZPISI LAS PO SLOVENIJI

Posamezni projekti, ki se izvajajo na:

                    Tematska področja            Ukrepi

1 Ustvarjanje novih delovnih mest Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest
2 Razvoj osnovnih storitev Razvoj novih turističnih produktov in storitev
3 Razvoj osnovnih storitev Ohranjanje in oživljanje dediščine območja
4 Razvoj osnovnih storitev Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
5 Varstvo okolja in ohranjanje narave Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov
6 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Upravičeni stroški: se navezujejo na različne projekte.

SUBVENCIONIRANO: do 85%.

Predhodno preverimo možnost prijave na razpis!

EKO SKLAD

Namen: sanacija objekta in energetska prenova objektov (streha, izolacija, okna, vrata, podi, ogrevanje)

Subvencija: za podjetja do 20% nepovratnih in do 80% ugodnega financiranja

Doba: do 15 let

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>