euportal twitter euportal facebook

RAZPISI

SREDSTVA ZA INVESTICJE:

P1 PLUS 2017 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 15.2.2017

Rok za oddajo: 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017

Predmet razpisa

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80% upravičenih stroškov. 20% mora podjetje izkazati lastne udeležbe.

Namen razpisa

Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis.

Delitev upravičencev glede na starost:

• MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;

• MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Pogoji za kandidiranje na razpisu

• Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);

• da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode);

• osegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode);

• ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2018 (za prijavne roke do vključno 1.5.2017) oz. 31.12.2019 (za prijavne roke po 1.5.2017).

Višina garancije in višina subvencije

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 84.500.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.500.000 EUR.

Kreditni in garancijski pogoji

 

A.1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški

• za razvojne garancije:

o stroški materialnih in nematerialnih investicij;

o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

• za mikrogarancije:

o obratna sredstva

RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE

MSP 5+ • 60% garancija Sklada

• maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

• obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%

• ročnost kredita: 1,5 do 10 let

• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) • 60% garancija Sklada

• maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

• obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%

• ročnost kredita: 1,5 do 5 let

• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MLADI MSP • 80% garancija Sklada – maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

• obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

• ročnost kredita: 1,5 do 10 let

• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) • 80% garancija Sklada

• maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

• obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

• ročnost kredita: 1,5 do 5 let

• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

• če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali

• če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati).

Upravičeni stroški:

• za razvojne garancije:

o stroški materialnih in nematerialnih investicij;

o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

• za mikrogarancije:

o obratna sredstva

RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE

MSP 5+ in MLADI MSP • 80% garancija Sklada

• maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

• obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

• ročnost kredita: 1,5 do 10 let

• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) • 80% garancija Sklada

• maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

• obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

• ročnost kredita: 1,5 do 5 let

• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.3 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški

• za razvojne garancije:

o stroški materialnih in nematerialnih investicij;

o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

• za mikrogarancije:

o obratna sredstva,

RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE

MSP 5+ in MLADI MSP • 60% garancija Sklada

• maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

• obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15%

• ročnost kredita: 1,5 do 10 let

• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) • 60% garancija Sklada

• maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

• obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15%

• ročnost kredita: 1,5 do 5 let

• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave: 18.4.2017

Rok za oddajo: 16.5.2017

Višina sofinanciranja: 40.000 eur

Namen razpisa

Namen razpisa je sofinanciranje operacij mladih podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije, itd,..), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Cilji razpisa

Ustvarjanje novih delovnih mest in rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd.), na področju rabe lesa.

Upravičeni stroški

• stroški opreme in investicij v neopredmetena sredstva,

• stroški storitev zunanjih izvajalcev,

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji,

• posredni (operativni) stroški.

Upravičenci

• mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP),

• registrirana od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2016

(Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, tudi socialna podjetja – prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017).

Glavna registrirana dejavnost MSP

• oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame inprotja, razen pohištva, ali

• oddelek C31 Proizvodnja pohištva.

Višina sofinanciranja

• maksimalno sofinanciranje 40.000 €,

• minimalno sofinanciranje 7.000 €,

EKIPA TIBITO

Poslovno svetovanje; Priprava razpisne dokumentacije; Mentorstvo; Pridobitev kredita
GSM: 030 31 54 21
GSM: 030 20 50 20
GSM: 040 19 50 19
E: info@tibito.eu
W: www.tibidenar.eu

Vir : TIBITo d.o.o.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>