euportal twitter euportal facebook

Eu tenders and grants ( SL)

Sredstva za investicije NOVO: MIKROKREDIT P7, DO 25.000 EUR Z SAMO 1,4% OBRESTNO MERO BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN ZAVAROVANJEM Z MENICO, VELJA ZA VSE REGIJE MSP V SLOVENIJI V letu 2017 SAMO 2 roka za oddajo vloge . PRVI ROK že 10.2.107, DRUGI ROK 10.6.2017 ​POGOJI: – bonitetna ocena S BON AJPES od B1-B7 -pozitivno poslovanje -zaprta finančna konstrukcija Zavarovanje kredita: – 5 menic podjetja in – 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1,25 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja). P7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: – ohranitev delovnih mest, – spodbujanje nastanka novih delovnih mest, – spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. Do mikrokredita so upravičeni MSP: – ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev, – ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju, – ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji: – območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi), – območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi, – območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), – območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Javni razpis za mikrokredite (P7R) s katerim mikro in mala podjetja lahko prejmejo mikrokredit v vrednosti 2 x do 25.000 €. Razpis omogoča pridobivanja povratnih sredstev v obliki kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Povratna sredstva se ne urejajo preko banke. Z mikrokrediti se bodo lahko krili: · manjši materialni stroški, LAHKO RABLJENI STROJI,… · manjši nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) · stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače). Prednosti: – ni stroškov odobritve, – enkraten znesek, – zavarovanje z nepremičnino, lahko s tisto ki je že obremenjena (razlika mora biti še odprta po gursovi cenitvi v razmerju med vsoto kredita 1:1 – zavarovanje), – NI VPISA NA NEPREMIČNINO IN STROŠKOV ZAVAROVANJA in ODOBRITVE – moratorij do 6 mesecev, – potrebne bilance za leto 2015, – odplačilo od 12 do 60 mesecev. Obrestna mera je fiksna 1,1% POGOJ – S-BON 1 mora biti med 1 in vključno 8, gleda se leto 2015, – 1 zaposlen – preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge. – zavarovanje z nepremičnino v vrednosti 1:1, 5 menic podjetja. Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog; 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017. ​POKLIČITE NAS IN SE ČIMPREJ ODLOČITE ZA PRIJAVO NA RAZPIS. Za vse informacije smo Vam na voljo. ​PRAV TAKO PREDVIDOMA KONEC JANUARJA OZ. V FEBRUARJU SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD PRIPRAVLJA ZA OBJAVO RAZPIS P7- MIKROKREDITI ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA, NA KATERA SE BODO LAHKO PRIJAVILA PODJETJA IZ CELE SLOVENIJE. ​Za več informacij nas pokličite ali nam pišite. LAS Raznolikost podeželja je 12. 12. 2016 objavil Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016. Javni poziv bo odprt do petka, 27. 1. 2016. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Okvirna višina razpoložljivih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) za sofinanciranje izvajanja operacij znaša 289.580,32 EUR. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EKSRP. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %. Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Shema državne pomoči: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 20142020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44057(2016/XA) Okvirna Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure. Obdobje upravičenosti stroškov: Skladno z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 28. 10. 2019. Cilj operacije: Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom Rok za oddajo vloge: 1.2.2017. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 Predmet javnega razpisa: V skladu s 1. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe so predmet javnega razpisa naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja). Cilja podukrepa: Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje. PREDMET PODPORE: – tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov, namenjenih reji domačih živali, – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, – ureditev greznic in čistilnih naprav, – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. Rok za prejem ponudb: 01.02.2017 Investicije v naložbe na kmetijskih gospodarstvih in izvedbo agromelioracij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu dne 25. 11. 2016 objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane. Objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS). 6. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2016 (gorske kmetije) Predmet podpore so naslednje vrste naložb: • tehnološke posodobitve objektov namenjenih reji domačih živali ter objektov za skladiščenje krme, • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, • ureditev greznic in čistilnih naprav, • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, • ureditev trajnih nasadov, • nakup in postavitev mrež proti toči, • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, • izvedbo agromelioracij, • zaščito čebeljih panjev pred medvedi, • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih. Nepovratna sredstva v višini 8 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, investicijsko vzdrževanje objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014. Od skupno 8 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo: • 0,5 mio EUR sredstev namenjenih majhnim naložbam (Sklop A), • 6 mio EUR sredstev bo namenjenih sofinanciranju enostavnih naložb in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo fizične osebe razen s.p. posameznikov ter sofinanciranju naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B), • preostalih 1,5 mio EUR sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju enostavnih in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo s.p. posamezniki in pravne osebe (Sklop C). 7. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2016 (ekološke kmetije) Predmet podpore so naslednje vrste naložb: • tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov namenjenih reji domačih živali, • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, • ureditev greznic in čistilnih naprav, • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, • ureditev trajnih nasadov, • nakup in postavitev mrež proti toči, • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih. Nepovratna sredstva v višini 4 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, investicijsko vzdrževanje objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014. Od skupno 4 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo: • 0,5 mio EUR sredstev namenjenih majhnim naložbam (Sklop A), • 2,5 mio EUR sredstev bo namenjenih sofinanciranju enostavnih naložb in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo fizične osebe razen s.p. posameznikov ter sofinanciranju naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B), • preostalih 1 mio EUR sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju enostavnih in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo s.p. posamezniki in pravne osebe (Sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 19. decembra 2016 do vključno 1. marca 2017 (velja za 7. javni razpis) oziroma do vključno 8. marca 2017 (velja za 6. javni razpis), do 24. ure. 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Nepovratna sredstva v višini 12 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2020. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca 2017 do 24. ure. KREDITI SID BANKE Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP) MSP 6 – NALOŽBE S KAPITALSKO UTRDITVIJO za kredite v vrednosti od 100.000,00 EUR do 5.000.000,00 EUR 6. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP MSP 7 – TEKOČE POSLOVANJE S KAPITALSKO UTRDITVIJO za kredite v vrednosti od 100.000,00 EUR do 5.000.000,00 EUR Kdo lahko pridobi kredit Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje osnovne pogoje: (a) po velikosti sodi v kategorijo MSP; (b) ni podjetje v težavah; (c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev; (d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, (e) ne posluje v izključenem sektorju; (f) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti; (g) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES, V mesecu decembru letošnjega leta bo prišel v objavo razpis Slovenskega podjetniškega sklada Javni razpis za mikrokredite (P7) na PROBLEMSKIH OBMOČJIH (Pomurska regija, občine Pokolpja, območje občin Maribora s širšo okolico in območja občin Hrastnik Radeče in Trbovlje) Mikro in mala podjetja lahko prejmejo mikrokredit v vrednosti do 25.000 €.za obratna in materialna sredstva na 5 let, lahko je 6 mesečni moratorij. Razpis omogoča pridobivanja povratnih sredstev v obliki kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Povratna sredstva se ne urejajo preko banke. Z mikrokrediti se bodo lahko krili: · manjši materialni stroški, LAHKO RABLJENI STROJI,… · manjši nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) · stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače). Prednosti: – ni stroškov odobritve, – enkraten znesek, – zavarovanje z nepremičnino, lahko s tisto ki je že obremenjena (razlika mora biti še odprta po gursovi cenitvi v razmerju med vsoto kredita 1:1,25 – zavarovanje), NI VPISA NA NEPREMIČNINO IN STROŠKOV ZAVAROVANJA in ODOBRITVE​. POGOJ – S-BON 1 mora biti med 1 in vključno 7, gleda se leto 2015, – 1 zaposlen – preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge. – zavarovanje z nepremičnino v vrednosti 1:1,25. ​ RAZPISI EKO SKLADA Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za električna vozila in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada. ​Za več informacij nas pokličite na 030 20 50 20 ali nam pišite na info@tibito.eu. EVROPSKI RAZPISI ZA PODJETJA HORIZON 2020 »SME instrument« je razpisan v dveh različnih fazah, pri čemer je mogoča prijava podjetja le na 1 razpis naenkrat. Predmet razpisa 1. faze je priprava študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki vsebuje poslovni načrt. Za izvedbo projekta lahko prijavitelj/konzorcij prejme 50.000 EUR, trajanje pa je omejeno na 6 mesecev. V 2. fazi je pri prijavi potrebno predložiti inovativen projekt, ki je podprt s poslovnim načrtom. Upravičene aktivnosti so izdelava prototipov, testiranje, demonstracije, razvoj pilotnih linij, tržna validacija rešitve in ostale aktivnosti, ki pripeljejo inovacijo do tržne zrelosti. Za izvedbo projekta, ki traja med enim in dvema letoma je predvideno sofinanciranje v višini od 500.000 EUR do 2,5 milijona EUR. Stopnja sofinanciranja je 70% upravičenih stroškov. Rezultat projekta je nov produkt, proces ali storitev primeren za vstop na trg in podrobna strategija komercializacije. Možna je direktna prijava na 2. fazo, saj sodelovanje v 1. fazi ni pogoj za sodelovanje. Prioritetna področja razpisa v letih 2016-2017 so: Spodbujanje prebojnih inovacij (IKT) Pospeševanje razvoja na področju nanotehnologij naprednih materialov, naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij Podpora MSP-jem s področja biotehnologije, ki zapirajo vrzel med laboratorijem in trgom Vključevanje MSP-jev v raziskave in razvoj vesolja Podpora inovativnim MSP-jem s področja biotehnologije Pospeševanje IKT rešitev za zdravje, dobro počutje in prijetno staranje Spodbujanje inovacijskega potenciala MSP-jev za trajnostno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, agroživilstvo ter bio-proizvode Podpora MSP-jem pri razvoju uvajanja in replikacij trga za inovativne rešitve za oceane Inovacijski potencial MSP-jev na področju energetske učinkovitosti ter nizke ogljičnosti Inovacije na področju transporta ter pametna mestna mobilnost Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin Novi poslovni modeli za vključujočo in inovativno družbo Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov s področja varnosti V obdobju 2017 so razpisani naslednji roki za oddajo: Faza 1 Faza 2 15. februar 2017 3. maj 2017 6. september 2017 8. november 2017 18. januar 2017 6. april 2017 1. junuj 2017 18. oktober 2017 Višina subvencije: 50.000 € za I fazo (predstavitev ideje), pri II fazi se lahko dobi do 2,5 mio € (60%). Če ste mnenja da bi vaša podjetna ideja bila upravičena do prijave na razpis, nam prosim pošljite kratek opis le te, mi pa bomo preverili kam bi jo lahko uvrstili. Za več informacij nas pokličite ali pišite mail na info@tibito.eu. Dosegljivi smo po mailu info@tibito.eu ali nas pokličite. Lep pozdrav! EKIPA TIBITO Poslovno svetovanje; Priprava razpisne dokumentacije; Mentorstvo; Pridobitev kredita GSM: 030 31 54 21 GSM: 030 20 50 20 GSM: 040 19 50 19 E: info@tibito.eu W: www.tibidenar.eu

Source :TIBITO www.tibidenar.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>