euportal twitter euportal facebook

Julijski sveženj kršitev

25.7.2019 – Evropska komisija v današnjem rednem mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes zaključila 146 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati. Komisija petim državam, tudi Sloveniji, pošilja uradni opomin, ker ji niso sporočile informacij o izvajalcih bistvenih storitev, določenih v skladu s pravom EU o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (direktiva (EU) 2016/1148). Države imajo na voljo dva meseca za odgovor, sicer jim Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje. Komisija nadalje poziva Slovenijo, naj pregleda prenos naravovarstvene zakonodaje EU (direktiva o habitatih in direktiva o pticah) v nacionalno zakonodajo. Slovenija je nekatere težave v preteklosti že razrešila, vseh pa še ne. Glavni vprašanji sta prenos določb v zvezi z blažitvenimi ukrepi za zmanjšanje vpliva na zaščitenih območjih ter izravnalni ukrepi, ki zagotavljajo, da se morebitna škoda na zaščitenih območjih nadomesti na drugih podobnih območjih. Slovenska zakonodaja omogoča tudi obsežno izvzetje iz direktive o habitatih v izrednih razmerah, kar v direktivi ni predvideno. Poleg tega nacionalna zakonodaja določa izvzetja za zaščito vrst, kar je v nasprotju z direktivo o pticah. Slovenija ima dva meseca za odpravo neskladnosti, sicer lahko Komisija sproži postopek pred Sodiščem EU. V ločeni zadevi pa je Komisija pozvala Slovenijo, naj okrepi zaščito travišč. Slovenija je predvsem zaradi netrajnostnih kmetijskih praks priča močnemu upadanju populacij travniških ptic in metulja barjanski okarček, saj se stanje njihovih habitatov slabša. Komisijo skrbi, da Slovenija ni vzpostavila in izvedla potrebnih ohranitvenih ukrepov za zaščito teh habitatov in da nima učinkovitega sistema, s katerim bi ustavila slabšanje teh habitatov. Slovenija mora v dveh mesecih odpraviti pomisleke Komisije, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje. Komisija je dvanajstim državam, tudi Sloveniji, poslala obrazloženo mnenje, ker niso sporočile nobenih ukrepov v zvezi s prenosom novih pravil EU o strelnem orožju v nacionalno zakonodajo. Države imajo na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o sprejetih ukrepih, sicer lahko Komisija sproži postopek pred Sodiščem EU. Komisija je štirim državam, med drugim Sloveniji, poslala obrazloženo mnenje, ker niso v celoti prenesle pravil EU o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (Direktiva (EU) 2016/801). Države imajo na voljo dva meseca za odgovor. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je Italiji in Sloveniji poslala uradni opomin zaradi nepravilnega izvajanja direktive o napadih na informacijske sisteme (Direktiva 2013/40/EU). Komisija meni, da sta državi ukrepe iz direktive nepravilno prenesli v nacionalno zakonodajo, zlasti v zvezi s kaznivimi dejanji in kaznimi. Državi imata na voljo dva meseca za odgovor, sicer jima Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje. Komisija se je danes odločila Avstriji poslati obrazloženo mnenje, ker avstrijska zakonodaja o indeksaciji družinskih prejemkov in družinskih davčnih olajšav ni v skladu s pravili EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>