euportal twitter euportal facebook

Junijski sveženj kršitev – opozorila Sloveniji

7.6.2018 – Evropska komisija v današnjem rednem mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes med drugim sprejela 12 obrazloženih mnenj, 1 zadevo pa je predložila Sodišču Evropske unije. Prav tako je zaključila 104 zadeve, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati. Komisija z uradnim opominom poziva Slovenijo, naj v celoti spoštuje sodbo Sodišča EU z dne 16. julija 2015 (zadeva C-140/14) in sanira nezakonito odlagališče odpadkov v Bukovžlaku pri Celju. Zaradi prisotnosti težkih kovin predstavlja to odlagališče, sestavljeno iz onesnaženega zemeljskega izkopa in industrijskih odpadkov, resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. Tri leta po sodbi Sodišča Slovenija ni sprejela ustreznih ukrepov za sanacijo ali zaprtje tega odlagališča v skladu z zahtevami direktive o odlagališčih in okvirne direktive o odpadkih. Slovenija je sanirala eno od dveh odlagališč, ki ju zadeva sodba, in sicer s predelavo 40.000 ton nevarnih odpadkov, odvrženih na industrijskem območju „Gaberje jug“. Komisija Sloveniji pošilja uradni opomin, preden bo zadevo znova predložila Sodišču in zahtevala naložitev finančnih sankcij. Če Slovenija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, ji lahko Komisija pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi. Prav tako je Sloveniji poslala uradni opomin, ker ni izpolnila obveznosti v skladu z zakonodajo EU o inteligentnih prometnih sistemih (ITS) (Direktiva 2010/40/EU). V skladu z direktivo države članice Komisiji vsaka tri leta poročajo o napredku, doseženem pri izvajanju nacionalnih ukrepov in dejavnosti ter projektov v zvezi s prednostnimi področji direktive o inteligentnih prometnih sistemih. Šest držav članic – poleg Slovenije še Ciper, Litva, Luksemburg, Madžarska in Slovaška – ima zdaj na voljo dva meseca, da se odzovejo na argumente Komisije, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>