euportal twitter euportal facebook

Majski postopki proti državam članicam

14.5.2020 – Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij. Ker v nekaterih primerih koronavirusna kriza vpliva tudi na zmožnost uprav držav članic, da zagotavljajo izvajanje prava EU, je Komisija danes odločila, da bodo države članice lahko na vsak uradni opomin in obrazloženo mnenje, poslano v okviru tega svežnja kršitev, namesto v običajnih dveh mesecih odgovorile v štirih mesecih. Komisija je danes zaključila 70 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati. Komisija je Nemčiji, Avstriji in Sloveniji poslala uradni opomin in jih pozvala k pravilnemu prenosu pravil EU (Direktiva 2010/75/EU) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je posledica industrijskih dejavnosti, v nacionalno zakonodajo. Slovenija nekaterih določb Direktive o industrijskih emisijah ni pravilno prenesla. Države imajo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti na voljo štiri meseca za odgovor, sicer jim Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje. Komisija je Sloveniji poslala obrazloženo mnenje, v katerem jo poziva, naj svoje prebivalstvo zavaruje pred onesnaženostjo zraka in spoštuje zahteve iz Direktive 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. Nacionalni sistem bi moral zagotavljati zanesljivo merjenje onesnaženosti ter obveščanje javnosti in poročanje o resnosti onesnaženosti zraka. Slovenija zlasti ni zagotovila skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce (PM10) na Celinskem območju in ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi bila obdobja prekoračitve čim krajša. Slovenija ima na voljo štiri mesece za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije. Komisija je Nemčiji in Sloveniji poslala obrazloženo mnenje in ju pozvala, naj zaključita prenos direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj (Direktiva (EU) 2016/680). Ta direktiva varuje temeljno pravico državljanov do varstva podatkov, kadar organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj osebne podatke uporabljajo za namene kazenskega pregona. Države članice so morale Direktivo v nacionalno pravo prenesti do 6. maja 2018. Komisija se je na podlagi obrazloženega mnenja z dne 24. januarja 2019 odločila, da Sloveniji pošlje dodatno obrazloženo mnenje in jo pozove, naj zaključi prenos direktive. Za sprejem ustreznih ukrepov imata državi na voljo štiri mesece, sicer se zadevi lahko predložita Sodišču EU. Komisija je 10 državam članicam, med njimi tudi Sloveniji, in Združenemu kraljestvu, poslala uradne opomine, naj pravilno uporabljajo pravila o prometnih informacijah glede varnosti v cestnem prometu (Delegirana uredba (EU) 886/2013). Dostop do takšnih podatkov je ključnega pomena za izboljšanje varnosti na evropskih cestah in zagotavljanje informacijskih storitev za uporabnike cest. Ta zakonodaja od držav članic zahteva, da dajo take podatke na voljo za izmenjavo in ponovno uporabo prek enotnih nacionalnih točk dostopa. Zadevne države imajo zdaj na voljo štiri mesece, da se odzovejo na uradni opomin, sicer se Komisija lahko odloči, da sprejme obrazloženo mnenje. Komisija je 10 državam članicam, tudi Sloveniji, poslala uradni opomin zaradi nepravilne uporabe pravil EU o opravljanju storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (Delegirana uredba (EU) 2017/1926). Od držav članic se zahteva, da vzpostavijo nacionalne točke dostopa, ki omogočajo dostopnost večmodalnih potovalnih informacij, kar bo potnikom omogočilo pregled vseh razpoložljivih možnosti potovanja, pri čemer bodo izpostavljene najbolj trajnostne možnosti. Tako bodo potniki bolje pripravljeni v primeru motenj, v pomoč pa bodo tudi invalidnim potnikom ali potnikom z zmanjšano mobilnostjo. Zadevne države imajo zdaj na voljo štiri mesece, da se odzovejo na uradni opomin, sicer se Komisija lahko odloči, da sprejme obrazloženo mnenje. Komisija je sedmim državam članicam, med njimi tudi Sloveniji, in Združenemu kraljestvu poslala uradni opomin zaradi neobveščanja o varnih in varovanih parkiriščih. Te države članice prek nacionalnih točk dostopa niso dale na voljo digitalnih informacij, kot to zahteva Uredba (EU) št. 885/2013. Vozniki tovornjakov v Evropi se pogosto soočajo z nezadostnimi parkirnimi zmogljivostmi in informacijami o takih zmogljivostih, zato pogosto parkirajo na nevarovanih območjih ali nevarnih mestih. Zadevne države imajo zdaj na voljo štiri mesece, da se odzovejo na uradni opomin, sicer se Komisija lahko odloči, da sprejme obrazloženo mnenje. Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin in jo pozvala k celovitemu izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008, ki med drugim od držav članic zahteva redno posodabljanje nacionalne zakonodaje o varovanju v letalstvu. Slovenija ni uradno posodobila svoje zakonodaje o varovanju v letalstvu, zato ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev za učinkovito zagotavljanje pravilnega izvajanja ukrepov varovanja v letalstvu. Slovenija ima za odpravo pomislekov Komisije na voljo štiri mesece, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje. Komisija je Hrvaški, Sloveniji in Španiji poslala uradni opomin, ker niso pravilno prenesle nekaterih določb pravil EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (Direktiva 2012/34/EU). Države članice so bi morale Direktivo v nacionalno zakonodajo prenesejo do 16. junija 2015. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo štiri mesece za odgovor, sicer se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje. Komisija je 11 državam članicam, tudi Sloveniji, poslala uradni opomin in jih pozvala k upoštevanju pravil EU o opravljanju storitev podatkovnih zvez v zračnem prometu (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 29/2009). Zaradi odsotnosti opreme v nekaterih kontrolnih centrih operaterji zrakoplovov ne morejo uporabljati storitev podatkovnih zvez, za katere so se morali opremiti do 5. februarja 2020. Zadevne države članice imajo za odpravo pomislekov Komisije na voljo štiri mesece, sicer se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje. Evropska komisija se je odločila, da proti Avstriji sproži postopek pred Sodiščem EU. Komisija meni, da avstrijska zakonodaja o indeksaciji družinskih prejemkov in davčnih dobropisov ni v skladu s pravili EU in je diskriminatorna. Avstrija je 1. januarja 2019 uvedla mehanizem indeksacije zneska družinskih prejemkov ter davčnih dobropisov za otroke in družine za državljane EU, ki delajo v Avstriji in imajo otroke, ki živijo v tujini. Komisija ugotavlja, da je tak mehanizem indeksacije v nasprotju z veljavnimi pravili EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti in prostem gibanju delavcev. Mehanizem je diskriminatoren, ker nekateri mobilni delavci EU v Avstriji, ki polno prispevajo k avstrijskemu gospodarstvu, delovni sili in sistemu socialne varnosti, dobivajo nižje prejemke kot tisti delavci, katerih otroci živijo v Avstriji. Današnja predložitev zadeve Sodišču je zadnji korak v postopku za ugotavljanje kršitev, ki se je začel januarja 2019, ko je Komisija Avstriji poslala uradni opomin. Ker je bil odgovor Avstrije marca 2019 ocenjen kot nezadosten, ji je Komisija julija 2019 poslala obrazloženo mnenje. Po analizi odgovora Avstrije iz oktobra 2019 je Komisija sklenila, da so njeni pomisleki še vedno utemeljeni. Zato se je odločila, da proti Avstriji sproži postopek pred Sodiščem EU. Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem informativnem pregledu MEMO/12/12, več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>