euportal twitter euportal facebook

Marčevski seznam kršitev

7.3.2019 – Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643473/3-07032019-BP-EN.pdf/e7f12d4b-facb-4d3b-984f-bfea6b39bb72 Evropska komisija v današnjem rednem mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 148 sklepov, od tega 69 uradnih opominov, 66 obrazloženih mnenj, 7 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. Komisija je poleg tega zaključila 103 zadeve, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila vprašanja, tako da postopka ni treba nadaljevati. Komisija v obrazloženem mnenju poziva Slovenijo, naj zagotovi ustrezno zbiranje in čiščenje komunalne odpadne vode vsem aglomeracijam z več kot 10.000 prebivalci, kot zahtevajo pravila EU (direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode, Direktiva Sveta 91/271/EGS). Komisija meni, da enajst aglomeracij v Sloveniji (Celje, Domžale, Kamnik, Kočevje, Ljubljana, Loka, Maribor, Postojna, Ptuj, Škofja Loka in Trbovlje) krši več določb direktive. Poleg tega mora Slovenija določiti zahteve za kanalizacijske sisteme, izpuste iz čistilnih naprav, industrijsko odpadno vodo ter referenčne metode za spremljanje in ocenjevanje rezultatov. Slovenija ima na voljo dva meseca za odpravo neskladnosti, sicer se zadeva lahko predloži Sodišču EU. Komisija poziva Slovenijo, naj izpolni obveznosti poročanja o okoljskem stanju morskih voda na podlagi okvirne direktive o morski strategiji (Direktiva 2008/56/ES). Slovenija bi morala do 15. oktobra 2018 pregledati in posodobiti svojo presojo okoljskega stanja zadevnih voda in vpliva človekovih dejavnosti na okolje ter svojo določitev dobrega okoljskega stanja in svoje okoljske ciljne vrednosti. Ker poročila ni predložila v zahtevanem roku, ji Komisija pošilja uradni opomin in poziva, da se odzove v dveh mesecih, sicer bo nadaljevala pravni postopek proti njej. Komisija je Sloveniji poslala obrazloženo mnenje, ker ni uskladila nacionalne zakonodaje in pravne prakse s pravili EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Direktiva 2005/36/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU). Slovenija se mora odzvati v dveh mesecih, sicer lahko Komisija začne postopek pred Sodiščem EU. Komisija je proti več državam, med drugim Sloveniji, začela postopek za ugotavljanje kršitev, ker niso izpolnile zahtev iz harmoniziranih pravil EU za žičniške naprave, osebno varovalno opremo in naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo. Slovenijo opozarja na kršenje Uredbe (EU) 2016/424 in Uredbe (EU) 2016/426. Države članice imajo na voljo dva meseca, da se odzovejo na argumente Komisije, sicer jim Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje. Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin, ker ni popolno prenesla pravil EU o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja, Direktiva (EU) 2015/849) v nacionalno zakonodajo. Slovenija ima na voljo dva meseca, da se odzove, sicer lahko Komisija nadaljuje pravni postopek proti njej. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>