euportal twitter euportal facebook

Proračun EU: regionalni razvoj in kohezijska politika po letu 2020

29.5.2018 – Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga posodobitev kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika EU, s katero Unija najbolj konkretno izraža svojo solidarnost. 373 milijard evrov bo kot do sedaj namenjenih odpravljanju trdovratnih razlik med državami članicami in znotraj njih. Sredstva bodo tako usmerjena v regije, ki najbolj zaostajajo za preostalo EU, hkrati pa bo kohezijska politika ostala močna, neposredna povezava med EU ter njenimi regijami in mesti. Predlog Evropske komisije za Slovenijo znaša 3,07 milijarde evrov kohezijskih sredstev v obdobju 2021–2027, kar znaša 3,46 milijarde evrov v tekočih cenah (ob upoštevanju učinkov inflacije). Slovenija naj bi v letih 2021-2027 prejela 3,07 milijarde evrov kohezijskih sredstev. V prihodnje bo kohezijska politika EU osredotočena na ključne naložbene prioritete, pri katerih lahko EU doseže najboljše rezultate: večina sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada bo namenjena inovacijam, podpori za mala podjetja, digitalnim tehnologijam in modernizaciji industrije. Sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju prehoda na nizkoogljično, krožno gospodarstvo in boju proti podnebnim spremembam, s čimer se bo uresničeval Pariški sporazum.  Današnji predlog Komisije predlaga kohezijsko politiko, ki bo upoštevala potrebe vseh regij in vključevala bolj prilagojen pristop k regionalnemu razvoju. To bomo dosegli z naložbami v vseh regijah, prilagojenim pristopom pri dodeljevanju sredstev (nova merila bodo omogočila, da se bolje upošteva dejansko stanje na terenu – brezposelnost mladih, nizka izobrazbena stopnja, podnebne spremembe ter sprejem in vključevanje migrantov) ter vodenjem na lokalni ravni (lokalni, mestni in ozemeljski organi bodo bolj vključeni v upravljanje sredstev EU, s povečanimi stopnjami sofinanciranja pa se bo v regijah in mestih povečal čut odgovornosti za projekte, ki jih financira EU). Novi predlog prinaša tudi poenostavitve in manj pravil, ki bodo jasnejša in preprostejša. Največja novost je enotni pravilnik za sedem skladov EU, ki se izvajajo v partnerstvu z državami članicami (s tako imenovanim deljenim upravljanjem). Komisija predlaga tudi vmesni pregled po petih letih izvajanja sedemletnega proračuna. Ta pregled bo pokazal, ali so potrebne spremembe programov za zadnji dve leti obdobja financiranja, hkrati pa bodo mogoče omejene prerazporeditve sredstev znotraj programov, financiranih iz skladov EU. Komisija predlaga tudi okrepitev povezave med kohezijsko politiko in evropskim semestrom, s čimer bi se ustvarila rast in podjetjem prijazno okolje v Evropi.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>