euportal twitter euportal facebook

Svet odobril priporočila za posamezne države za leto 2017

11.7.2017- Evropski semester vključuje vsakoletno šestmesečno sočasno spremljanje ekonomskih, zaposlovalnih in fiskalnih politik držav članic. Na podlagi političnih smernic, ki jih marca vsako leto določi Evropski svet, države članice vsako leto aprila predstavijo: – nacionalne programe reform za svoje ekonomske politike. V njih določijo srednjeročni makroekonomski načrt in nacionalne cilje v zvezi z izvajanjem strategije EU za delovna mesta in rast, t. i. „Evropa 2020“, ter opredelijo glavne ovire za rast in ukrepe za kratkoročne pobude, katerih cilj je spodbuditi rast; – programe stabilnosti ali konvergenčne programe za fiskalne politike. Države evrskega območja predstavijo programe stabilnosti, države članice, ki niso v evrskem območju, pa konvergenčne programe. V teh programih so določeni srednjeročni proračunski cilji, glavne predpostavke glede pričakovanih ekonomskih sprememb, opis ukrepov fiskalne in ekonomske politike ter analiza, kako bodo spremembe predpostavk vplivale na fiskalni položaj in stanje dolga. Svet nato odobri osnutke priporočil in mnenj za posamezne države ter jih predloži Evropskemu svetu v potrditev. Če se priporočila ne ujemajo s tistimi, ki jih je predlagala Komisija, to obrazloži.Priporočila za posamezne države za leto 2017 so naslovljena na 27 od 28 držav članic EU. Da bi se izognili podvajanju, priporočilo za Grčijo ni bilo izdano, saj so politike te države pod strogim nadzorom v okviru programa za makroekonomsko prilagoditev. Svet je marca 2017 sprejel poseben osnutek priporočila o ekonomskih politikah v evrskem območju. To je storil dovolj zgodaj, da je mogoče v postopku odobritve priporočil za posamezne države upoštevati dogajanje na evrskem območju. Osnutki priporočil in mnenj so bili sprejeti na seji Sveta za ekonomske in finančne zadeve, sedaj pa jih bodo poslali Evropskemu svetu.Evropski semester 2017 se bo zaključil s sprejetjem priporočil za posamezne države 11. julija.

Priporočila, naslovljena na Slovenijo, državo pozivajo k doseganju znatnega fiskalnega napora v letu 2017 ter k zagotavljanju dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Za doseganje slednjega priporočila pozivajo k nadaljnjemu izvajanju reform na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema ter k izkoriščanju potenciala centraliziranega javnega naročanja v zdravstvenem sektorju. Na trgu dela mora Slovenija okrepiti prizadevanja za povečanje zaposljivosti starejših delavcev, zlasti s ciljnimi ukrepi na področju vseživljenjskega učenja in z aktivacijskimi ukrepi. Slovenija pa mora zagotavljati tudi dobro upravljanja podjetij v državni lasti ter izboljšati poslovno okolje. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>