euportal twitter euportal facebook

Tenders and loans

17.12.2018 – SREDSTVA ZA INVESTICJE:
V nadaljevanju na kratko predstavljamo letošnje pričakovane razpise in njihova ključna izhodišča, za vse podrobnejše informacije pa smo vam na voljo na elektronskem naslovu: info@tibito.
SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 3.0
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki (C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva, registrirane pred 1.1.2016)
Namen razpisa: je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Upravičeni stroški so:
-    stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb)
-    stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
-    stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije). Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:
Kohezijska regija vzhodna Slovenija
Srednja NAJVEČ 35%
Mikro in Mala NAJVEČ 45%
Kohezijska regija zahodna Slovenija
Srednja NAJVEČ 20%
Mikro in Mala NAJVEČ 30%
Sofinanciranje je do 45%, odvisno od velikosti podjetja.
Višina nepovratnih sredstev: 50.000 EUR- 500.000 EUR
Rok za oddajo vlog je 20.2.2019.

SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETIH 2019-2022
RAZPISNIK:  SPIRIT SLOVENIJA
NAMEN: je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitev izdelka/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij. (Mednarodni sejem mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA in mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev).
CILJNE SKUPINE: Upravičenci so MSP-ji, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
UPRAVIČENI STROŠKI: se izračunajo na podlagi formule za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na sejmu
Od tega se iz sklada financira do 70% upravičenih stroškov.
1. Rok za oddajo vloge: 7.1.2019
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov: od 1.1.2019 do 30.9.2019
2. Rok za oddajo vloge: 15.5.2019 (od 17.4.2019 do 15.5.2019)
Roki veljajo za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do vključno: 4.9.2019.

Razpisi LAS po celotni Sloveniji
Posamezni projekti, ki se izvajajo
Tematska področja
Ukrepi1
1Ustvarjanje novih delovnih mest
Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest
2Razvoj osnovnih storitev
Razvoj novih turističnih produktov in storitev
3Razvoj osnovnih storitev
Ohranjanje in oživljanje dediščine območja
4Razvoj osnovnih storitev
Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
5Varstvo okolja in ohranjanje narave
Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov
6Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Upravičeni stroški: se navezujejo na različne projekte.
SUBVENCIONIRANO: do 85%.
Predhodno preverimo možnost prijave na razpis!

EKO SKLAD

Namen: sanacija objekta in energetska prenova objektov (streha, izolacija, okna, vrata, podi, ogrevanje)
Obrestna mera je 1,3% + 3 mesečni euribor.
Doba: do 15 let
Prijava: 2018-2019 oziroma do porabe sredstev.

OBSTAJA TUDI MOŽNOST PRIDOBITVE NEPOVRATNIH+POVRATNIH SREDSTEV
PREDHODNO PREVERIMO!
PROTI KONCU DECEMBRA 2018 BO PREDVIDOMA OBJAVLJEN RAZPIS JR ZA MIKROKREDITE P7 2018-

Razpis omogoča pridobivanja povratnih sredstev v obliki kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Povratna sredstva se ne urejajo preko banke.

Z mikrokrediti se bodo lahko krili:

· manjši materialni stroški, LAHKO RABLJENI STROJI,…
· manjši nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).
Prednosti:
- ni stroškov odobritve,
- enkraten znesek,
- zavarovanje z nepremičnino, ki je v lasti fizične osebe, lahko s tisto ki je že obremenjena (razlika mora biti še odprta po gursovi cenitvi v razmerju med vsoto kredita 1:1,25 – zavarovanje), NI VPISA NA NEPREMIČNINO IN
Objava: PREDVIDOMA OKTOBER-NOVEMBER 2018

SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ V LESARSTVU 3.0
Sredi decembra bo prišel v objavo razpis za nove produkte v lesarstvu.
Upravičeni stroški
- nakup osnovnih sredstev in objektov-zgradb,
- neopredmetena osnovan sredstva
- plače novo zaposlenih
Zaposlovanje ni pogoj.
Sofinanciranje je do 45%, odvisno od velikosti podjetja.
Višina nepovratnih sredstev: 50.000 EUR- 500.000 EUR

P4L 2019
Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov
Upravičeni stroški
- nakup opredmetenih in neopredmetenih (programska oprema) osnovnih sredstev,
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža, zagon),
- plače novo zaposlenih.
Zaposlovanje ni pogoj.
Za pol izdelke bo podoben razpis objavljen spomladi (marec-april).
Sofinanciranje je do 45%, odvisno od velikosti podjetja.
LESARSTVO – FINANCIRANJE
V lesarstvu bodo tudi razpisi za ugodna financiranja (nakup vhodne surovine,…) in sofinanciranje za predindustrijsko predelavo lesa ( 40% sofnanciranje).
SID – DODATNO

FINANCIRANJE RAZISKAV, RAZVOJA IN INOVACIJ IZ SREDSTEV SKLADA SKALDOV
KREDIT v višini od 10.000 EUR do 10.000.000. EUR,
FINANCIRANJE 100% UPRAVIČENIH STROŠKOV Z VKLJUČENIM DDV-jem,
DOBA KREDITIRANJA OD 3 DO 9 LET,
NAMENI FINANCIRANJA:
- povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve,
- bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti,
- bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev,
- razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,..
UPRAVIČENCI:
- samostojni podjetnik,
- malo in srednje veliko podjetje,
- zagonsko podjetje oziroma start-up,
- veliko podjetje.
DRUGI POGOJI ZA PRIJAVO:
- družba od oddaji vloge posluje z isto davčno številko 6 mesecev,
- družba ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
- družba ni podjetje v težavah,
- družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
- družba nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
ROK ZA ODDAJO VLOGE: Do porabe sredstev.
Reference glede razpisov najdete na naši internetni strani.
NOVI KREDITI ZA RAZVOJNE PROJEKTE SID BANKE
Razpisnik: SID banka
Datum objave: 17. 7. 2018
Rok za oddajo: skrajni rok za oddajo je 31. 10. 2020

Namen programa je financiranju tehnološko-razvojnih projektov in omogoča:
• kredit v vrednosti od 100.000 evrov do 15 milijonov evrov,
• ugodno obrestno mero,
• dobo kreditiranja od 6 do 12 let,
• moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita,
• financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 %
upravičenih stroškov naložbenega projekta.
Upravičeni prijavitelji
Podjetja vseh velikosti, ki:
• imajo sedeže v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU,
• imajo razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5 (ne velja za
podjetja mlajša od 3 let,
• še niso pričela z izvedbo aktivnosti, upravičenih po razpisu,
• niso v postopku insolventnosti,
• niso podjetje v težavah,
• nimajo neporavnanih obveznosti do države.
*Pogoji podrobneje opredeljeni v razpisu.
Upravičeni stroški

Raziskovalno-razvojni projekti:
• pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov,
procesov ali storitev.
• izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov,
procesov ali storitev.
• raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
Naložbeni projekti (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva):
• vzpostavitev nove poslovne enote.
• povečanje raznovrstnosti proizvodnje.
• bistvene spremembe v proizvodnem procesu.
Rok prijave
31. 10. 2020

RAZPISI SID BANKE
Kapitalsko utrjevanje MSP 6 in MSP 7

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

MSP 6
krepitev kapitala in poslovanja
naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo
Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

MSP 7
kritje stroškov materiala
kritje stroškov storitev
kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
kritje celotnih stroškov dela
Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.
Znesek kredita:
najvišji: 5.000.000
najnižji: 100.000 €

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov
Ročnost kredita in moratorij
najvišja: 12 let
najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj:

MSP 6

zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,

hipoteka na nepremičnine

MSP 7

hipoteka na nepremičnine

Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

Financiranje MSP 8
Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

ima najmanj 2 zaposlena

posluje 2 leti

ni podjetje v težavah

ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva

Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga

Celotne stroške dela

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

Znesek kredita:

najvišji: 5.000.000 €

najnižji: 100.000 €

Ročnost kredita in moratorij:

najvišja: 10 let

najnižja: 3 let

Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.
Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu
Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

posluje vsaj 2 leti

ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena

ni podjetje v težavah

ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

opredmetena osnovna sredstva

neopredmetena sredstva

Znesek kredita:

najvišji: 10.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

najvišja: 20 let

najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.
Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma
Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

posluje vsaj 2 leti

v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena

ni podjetje v težavah

ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za naložbe v:

namestitvene zmogljivosti

športno infrastrukturo

zabaviščno infrastrukturo

kulturno infrastrukturo

žičnice, marine

turistična letovišča

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita
Znesek kredita:

najvišji: 20.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.

Ročnost kredita in moratorij:

najvišja: 30 let

najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).
Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.
Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

posluje vsaj 2 leti

v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena

ni podjetje v težavah

ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

gradnjo novih obratov za predelavo lesa

tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa

razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa

razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo

povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave

bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:

najvišji: 5.000.000 €

najnižji: 100.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

najvišja: 12 let

najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>