euportal twitter euportal facebook

O portalu

V poplavi informacij, ki nenehoma prihajajo tako iz evropskih institucij, evropskih tiskovnih agencij, in nacionalnih medijev je težko izluščiti tiste, ki imajo novičarsko vrednost in so dolgoročno pomembne.

Transparetnost odločevalskega postopka, k jo dosežemo tudi s podajanjem ključnih informacij, zmanjšuje t.i. demokratični manko.

Na Euportal.si je izbor najaktualnejših dogodkov iz različnih zanesljivih virov tako v pisni kot tudi v audiovisualni obliki, nekateri v realnem času. Euportal.si je platforma, kjer tako odločevalci kot najširša javnost lahko spregovori jo in komentirajo politična dogajanja in se vključijo v razpravo.

Na enem mestu so zbrane koristne informacije o možnostih financiranja iz naslova evropskih fondov, o natečajih za izbor evropske administracije, o možnostih zaposlovanja in priložnostih, ki jih nudi EU. Posebna pozornost je namenjena socialnemu podjetništvu, katerega filozofija družbeno odgovornega podjetništva je blizu ustvarjalcem tega portala.

Oglaševalska politika na Euportal.si vzpodbuja oglaševanje tistih slovenskih podjetij, ki izvažajo svoje izdelke ali storitve v EU ali izvirajo iz območja EU in se uveljavljajo na našem trgu.Pravilnik o oglaševanju tega portala podpora etično poslovanje.

Dvojezičnost omogoča, da je Euportal.si tudi vstopna točka tudi za tujce, ki bi želeli navezati stike s slovenskimi institucijami in podjetji ali izvedeti več o evropskih temah aktualnih v slovenskem javnem prostoru.

V obvestilih objavljamo različne informacije  javnih ali zasebnih organizacij, skupin ali posameznikov v okviru pravil uredniške politike.

Ustvarjalnost, enakopravnost, transparentnost, solidarnost in blagostanje za vse je gonilo trajnostnega razvoja in k tem vrednotam težimo tudi na mediju Euportal.si.

Euportal.si je pro – evropsko usmerjen medij, ki se zavzema za to, da podaja vsebine, ki izpostavljajo tako  prednosti kot tudi pomanjkljivosti delovanja evropskih instituicij.

Je zaseben medij podprt s skupino izkušenih novinarjev in deluje kot elektronski časopis, iPhone/iPad aplikacija in internetna televizija tudi z neposrednimi prenosi.

Je rezultat znastveno – raziskovalnega dela “Evropska komunikacijska politika in njene strategije pri soočanju z demokratičnim mankom v EU” ( I. Zagajšek 2013) in primer uporabe akademskega znanja v praksi.Flood of information streaming from the European institutions, news agencies, national media and elsewhere makes it difficult to discern those that have news value and long-term significance. Providing key information to the public reduces democratic deficit and enhances transparency of the decision-making process.

In the euportal .si there it is a wide selection of the latest developments from various reliable sources in written and video formats, some in real time. Euportal .si is a platform where both decision makers and public can exchange opinions, comment on political events and contribute to the discussion on burning issues.

Euportal .si is also a meeting point for information on funding opportunities from the European funds, jobs in the European administration and in the EU. Special attention is given to social entrepreneurship whose philosophy of socially responsible enterprises is close to the creators this portal.

Creativity, equality, transparency, solidarity and prosperity for all are the engines of sustainable development, to which we endeavor in this medium.

Bilingualism makes Euportal .si the entry point for foreigners who would like to get in touch with Slovenian institutions and companies or learn more about current EU issues in the Slovenian public space.

The advertising policy on Euportal .si supports Slovene companies which export their products or services to the EU and elsewhere and companies which originate from EU area. The advertising policy of this portal support ethical business conducts.

Listings include a variety of information from the institutions, public or private organizations, individuals to general. public or specific groups which meet in Euportal .si space. They are free but subject to editorial policy rules.

Euportal a pro – European-oriented medium that exposes the strengths and weaknesses of the European institutions. Is a private media supported by a group of experienced journalists and functions as an electronic newspaper, iPhone / iPad application and internet television with direct downloads.

Media is the resoult of research work “European communication policy and its strategies tackling democratic deficit in the EU” (I. Zagajšek 2013) and an example of application of academic knowledge into practice.