euportal twitter euportal facebook

Pogoji uporabe

Lastnik, upravljavec in urednik spletne strani  Ekomunikacije/ECommunications, Ljubljana, Slovenija.

Pogoji uporabe spletne strani Euportal.si ( v nadaljevanju: spletna stran) predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in upravljavcem spletne strani. Kadar uporabnik dostopa do spletne strani ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani Euportal.si ne sme uporabljati.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Spletna stran TehnicnoSvetovanje.com je dostopna internetu na domeni www. euportal.si in je namenjena vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe te spletne strani in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali  v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabnik, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti spletne strani se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:
vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano
vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime

Uporabnik se z registracijo strinja in dovoljuje, da ga spletna stran periodično (predvidoma enkrat mesečno) obvešča o novostih na spletni strani, lastnih storitvah in izdelkih.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Urednik se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina spletne strani visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je storitev spletne strani na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem delovanja spletne strani veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

- Urednik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletne strani, zlasti ne odgovarja za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih na spletnem servisu shranjujejo uporabniki;

- Urednik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletne strani, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletne strani

- Urednik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika

- Urednik ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletne strani;

- Urednik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletne strani ali delov strani, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

VARSTVO PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da urednik z namenom zagotavljanja spletne strani zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

- podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v spletno stran
- podatki o shranjenih datotekah in drugih vsebinah
- podatki o pregledanih vsebinah
- podatki o IP naslovu uporabnika
- podatki o času uporabe spletne strani

Urednik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki uredniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Urednik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

OGLAŠEVANJE

Oglaševalec prevzema polno odgovornost za sporočila in vsebino oglaševalskega materiala.Ponudnik si pridržuje pravico, da ne objavi del ali celoten reklamni material, brez kakršne koli odškodnine, tudi če je kontaktna oseba na začetku priznala reklamni material, če meni, da je agresiven, primerno tudi “neokusen” ali katerega koli drugega razloga.
Ponudnik ne sprejemamo oglasov, ki bo razširjen izven določenega oglaševalskega prostora, brez predhodnega pisnega soglasja.The owner, manager and editor of the website is : Ekomunikacije/ECommunications, Irena Zagajsek s.p., Slomškova 14,1000 Ljubljana, Slovenija.
Terms and Conditions for Use of the Website  Euportal.si (hereinafter Website) constitute a legal agreement between the end user (individual natural or legal person) and site managers. When the user accesses the site is bound by these Terms and Conditions. Users that do not agree with these Terms and Conditions, the website tehnicnosvetovanje.com not be used.
USERS AND CONTENT SERVICES
Website Euportal.si is available on the Internet domain www. euportal.si and is designed for those who have access to the Internet and accepts the terms of this website and undertake to use the Terms and Conditions in accordance with applicable law, the principles of morality and ethics and these Terms of Use.
REGISTRATION OF USERS
A user who wants to take advantage of all the functionality of the website should pre-register. Register users via a web interface in which the user enters their information.
The user undertakes to comply with the registration of the following instructions:
recorded data, especially contact information must be complete and correct, the issue of a third party or. Registration information to third parties without its consent is prohibited each user can have only one username.
The user agrees to the registration and allows a web page periodically (probably once a month) of any new developments on the website, and their own services and products.
FRAME OF LIABILITY
Editor agrees that the Website will work to a high aesthetic quality, will be permanently accessible, legitimate and up to date and does not contain illegal or morally problematic elements as well as not any viruses, Trojan horses, or other similar factors could harm the network infrastructure. In relation to the provision of site subject to the following limitation of liability, unless the conditions of use specified otherwise:
- The editor assumes no responsibility for the content, availability, performance and fault sites, particularly not responsible for the truthfulness, accuracy and legality of the content they store on the web service users;
- The editor is not liable for any possible damage incurred by the user due to the inability to use the website because of trust in content services website, due to loss of data or for other reasons related to the operation and accessibility of websites
- Editor accepts no liability for loss of substantive content and design, which are the result of misuse, inadequate technical and computer ignorance or clumsiness
- The editor can not provide services in case of network failure contractual partners, power failure or other technical malfunction that may temporarily interfere with the operation of the website;
- The editor reserves the right, at any time, for any reason and for any length of time, without prior notice, terminate the provision of web pages or parts of pages, if it considers it necessary.
Limitation of liability in the use of these rules is provided in accordance with applicable law. In the event of non-compliance with such limits of liability in such extent permitted by applicable law.
DATA PROTECTION
The user explicitly allows the editor to provide website collects and processes information that is necessary for this purpose, namely:
- Information about the user, as this is only entered in the website
- Data stored files, and other content
- On the revised content
- Data on the IP address the user
- Data on time use of the website
Editor undertakes that the above information about the user will not be provided to third parties with the exception of persons associated editor to provide certain support services necessary for the operation of the service and in the event of a suspected breach of these Terms of Use and other persons (in particular public authorities), whose participation is necessary in the prosecution of the offender.
The user has the right to inspect, copy, copy, update, correction, blocking and deletion of personal data concerning him or her.
MODIFICATIONS OF TERMS OF USE
The editor reserves the right to amend these Terms of Use, if it considers it necessary. The amended terms of the applicable publication on the website and apply for an individual user’s acceptance of the new terms.
ADVERTISING
The Advertiser accepts full responsibility for the messages and content of the Advertising Material. The Provider reserves the right not to publish a part or the whole Advertising Material, without any indemnity, even if its contact person initially acknowledged the Advertising Material, if it considers it aggressive, inappropriate, too ‘flashy’ or for any other reason.
The provider does not accept advertisements that expand outside of the designated ad space, without prior written agreement.